Zgłaszanie nieprawidłowości

Sygnalizowanie – nadużycia i nieprawidłowości

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (nieprawidłowość indywidualna). Dla stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości konieczne jest wystąpienie łącznie wszystkich ww. okoliczności. Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości wiąże się z koniecznością podjęcia działań korygujących, bowiem przedkładane do KE wydatki winny być poniesione zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi. Sposób postępowania w celu skorygowania wydatku nieprawidłowo poniesionego zależy od momentu, w którym nieprawidłowość zostanie wykryta.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków :

–  przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;

– w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a w przypadku EWT – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu

Do stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, jej skorygowania poprzez pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta przed jego zatwierdzeniem lub poprzez nałożenie korekty finansowej, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Korekta finansowa jest nakładana tylko w sytuacji, gdy wydatek obarczony nieprawidłowością został zrefundowany (rozliczony) beneficjentowi. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości przed refundacją (rozliczeniem), wydatek uznawany jest za niekwalifikowany (następuje pomniejszenie, obniżenie kwoty zatwierdzonej do rozliczenia w ramach wniosku o płatność), nie jest natomiast poddawany korekcie finansowej.

Stwierdzenie wystąpienia jakiejkolwiek z przesłanek określonych w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj.  wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem ,wykorzystania środków z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;  pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości powoduje konieczność wszczęcia postępowania, mającego na celu odzyskanie kwoty nieprawidłowo wykorzystanej przez beneficjenta wraz z odsetkami (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych).

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, jak i Beneficjent przywiązują  szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektu w ramach Programu POIiŚ   w  sposób:    etyczny,    jawny,  przejrzysty. Sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Pracownicy przedsiębiorstwa spółki zauważone nieprawidłowości w realizacji Projektu zgłaszają  Zarządowi Spółki. Mogą również zgłaszać nieprawidłowości za pomocą narzędzi stworzonych przez Instytucję Zarządzającą (IZ) POiIŚ 2014-2020.W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza  na stronie Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl lub wysłać wiadomość na adres e-mail:
naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Należy zgłaszać podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub Beneficjenta. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane przez beneficjenta , IZ zgodnie z wewnętrznymi jej procedurami raz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Przy identyfikowaniu nieprawidłowości pomocne mogą być przedmiotowe opracowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego: Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców, Rekomendacje postepowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych stanowiące załączniki do niniejszej procedury.