Opis projektu

Tytuł projektu
„Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią  ścieków w gminie Staszów –etap II.”


Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0163/16


Podmiot odpowiedzialny za realizację
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów


Zakres projektu
Przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest na terenie Gminy Staszów, w obrębie aglomeracji  Staszów.


Cele projektu
Wyeliminowanie braków jakościowych i ilościowych w systemie wodno-kanalizacyjnym i osiągnięcie zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. Zwiększy się odsetek mieszkańców aglomeracji Staszów mających dostęp do systemu kanalizacji.

Efekty realizacji Projektu:

  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) – RLM 3515
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnych przyłączonych do sieci w wyniku realizacji projektu – RLM 3515
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – EPC 4

Projekt „Kanalizacja sanitarna wraz   z oczyszczalnią   ścieków   w Gminie Staszów – etap II”,
obejmuje 5 kontraktów:

Kontrakt W-01: Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3/d w miejscowości
Wiązownica Duża – Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia
oraz z monitoringiem – Kontrakt wg Warunków Kontraktu dla Budowy – FIDIC czerwony.

Kontrakt W-02: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  Gminie Staszów-etap II – Kontrakt wg Warunków Kontraktu dla Budowy – FIDIC czerwony; obejmujący:

  1. a) budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Staszów na ul.: Opatowska, Słoneczna, Polna w systemie grawitacyjno-tłocznym z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1,8 km,
  2. b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Czajków Południowy, Czajków Północny,
    Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna, Wiązownica Kolonia, Wiśniowa (część dotychczas nie skanalizowana ) w systemie kanalizacji ciśnieniowej o długości około 53 km. System kanalizacji zostanie wyposażony w system monitoringu obejmujący pompownie sieciowe.

Kontrakt W-03: Dostawy kompletnych pompowni ścieków i urządzeń płuczących  dla kanalizacji ciśnieniowej.

Kontrakt W-04: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu „ Kanalizacja sanitarna wraz  z oczyszczalnią  ścieków w Gminie Staszów – etap II”.

Kontrakt W-05: Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz  z oczyszczalnią   ścieków   w Gminie Staszów – etap II”.


Całkowity koszt projektu
46 789 741,43 PLN


Stopa Pomocy
85,00 %


Pomoc przedzielona z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
21 337 987,87 PLN


Całkowity koszt kwalifikowany
25 103 515,15 PLN