Kontrakt W-04

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”

Wykonawca Kontraktu W-04:

COLLECT CONSULTING S.A.
ul. Zbożowa 42 B
40-657