„Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – etap II”.

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków
w Gminie Staszów – etap II”
.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Celem realizacji Projektu jest osiągniecie w aglomeracji Staszów stopnia skanalizowania
na poziomie co najmniej 90 %. Przyczyni się to w znacznym stopniu do ochrony środowiska naturalnego w dorzeczu rzeki Kacanka i bliskości terenów chronionych Natura 2000; „Ostoja Żyznów” , „Kras Staszowski” jak również  Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.